Lög og reglur

Hestamannafélagið Ljúfur - Lög
Samþykkt á aðalfundi 23. september 2021

I. Heiti og markmið félagsins

1. gr. Félagið heitir Hestamannafélagið Ljúfur. Heimili þess og varnarþing er í Hveragerði og Ölfusi.

2. gr. Markmið félagsins er að efla áhuga manna á hestum, stuðla að góðri meðferð þeirra, vinna að framgangi hestaíþrótta og gæta hagsmuna félagsmanna. Í samræmi við ofangreind markmið hyggst félagið vinna að eftirfarandi verkefnum:

2.1 gr. Að útvega land undir hesthús félagsmanna.

2.2 gr. Að byggja upp nauðsynleg mannvirki vegna starfsemi félagsins, svo sem velli.

2.3 gr. Að efna til hestaþings á hverju ári.

2.4 gr. Að gefa kost á sem viðtækastri fræðslu um hesta, notkun þeirra og umhirðu, m.a. með fræðsluerindum og námskeiðum.

2.5 gr. Að skipuleggja ferðalög á hestum og kynna reiðleiðir.

2.6 gr. Að beita sér fyrir því að reiðvegir verði lagðir.

2.7 gr. Að koma á framfæri sjónarmiðum félagsmanna í málum sem varða sameiginlega hagsmuni þeirra, svo sem skipulags-, landnýtingar- og umferðamálum, m.a. gagnvart ríkisvaldi og sveitarfélögum.

2.8 gr. Að bjóða félagsmenn upp á sumar- og haustbeit gegn gjaldi.


II. Félagsaðild og félagsgjald

3. gr. Allir sem eru reiðubúnir til þess að hlíta reglum og lögum félagsins geta orðið félagar. Umsókn um inngöngu í félagið skal senda stjórn þess. Stjórn er heimilt að samþykkja inntöku nýrra félaga. Í umsókn skal greina nafn, kennitölu, símanúmer og heimilisfang umsækjanda. Þá skal ársgjald greitt með umsókninni. Úrsögn úr félaginu skal einnig vera skrifleg.

4. gr. Aðalfundur ákveður árlegt félagsgjald. Unglingar 17 ára og yngri greiða lægra gjald eftir ákvörðun aðalfundar. Félagsgjald skal greiða fyrir 1. maí ár hvert. Félagsmenn 70 ára og eldri greiða ekki félagsgjald.

5. gr. Félagsmaður sem skuldar ársgjald, um áramót sama árs, skal víkja úr félaginu og á hann ekki afturkvæmt í félagið fyrr en hann hafi greitt allar skuldir sínar við það. Brjóti félagi alvarlega af sér gegn lögum og reglum félagsins, er stjórn þess heimilt að víkja honum úr því. Félaga sem vikið er úr félaginu er heimilt að áfrýja þeirri ákvörðun til aðalfundar.III. Stjórn, aðalfundur og fjármál

6. gr. Stjórn félagsins skipa 5 menn: Formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Stjórnin skal kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn. Kosningu skal haga þannig að annað árið skal kjósa formann og ritara en hitt árið gjaldkera, varaformaður og meðstjórnanda. Varastjórn skipa tveir menn sem einnig eru kosnir á aðalfundi til tveggja ára. Sé varamaður kosinn í aðalstjórn skal kjósa mann til að ljúka hans kjörtímabili. Félagsmaður sem setið hefur í stjórn í eitt eða fleiri kjörtímabil getur ef hann óskar eftir því, neitað endurkjöri næsta kjörtímabil. Á aðalfundi skal kjósa til tveggja ára í senn tvo skoðunarmenn til þess að yfirfara reikninga félagsins, en ef þeir finnast ekki má leita til fagaðila til skoðunar.

7. gr. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með starfsemi félagsins. Hann boðar til stjórnarfunda svo oft sem þurfa þykir. Skylt er honum að boða fund ef þrír stjórnamanna óska þess. Ritari gegnir ritarastörfum og heldur gerðabók. Gjaldkeri færir bókhald fyrir félagið, innheimtir félgsgjöld og greiðir reikninga í samræmi við ákvörðun stjórnar. Við innheimtu félagsgjalda er gjaldkeri heimilt að ráða sér til aðstoðar aðra félagsmenn, enda beri hann ábyrgð á því. Að öðru leiti ákveður stjórn hverju sinni um skiptingu verkefna milli stjórnarmanna.

8. gr. Stjórn félagsins ber að varðveita öll skjöl og gögn er geyma heimildir um störf félagsins, svo sem félagaskrá, bókhaldsgögn og bréf. Einnig ber að halda skrá yfir öll hross sem sýnd eru á mótum félagsins eða kappreiðum þess.  

9. gr. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir 15. febrúar ár hvert. Boða skal til aðalfundar í héraðsblaði, á heimasíðu félagsins og á fésbókarsíðu félagsins með a.m.k. viku fyrirvara.

Störf aðalfundar eru þessi:
1. Formaður leggur fram skýrslu stjórnar um störf félagsins á síðasta starfsári.
2. Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins til samþykktar, endurskoðaða af endurskoðendum félagsins. Félagsgjald fyrir komandi starfsár samþykkt.
3. Skýrslur nefnda sem starfa innan félagsins.
4. Lagabreytingar sé þess óskað skv. 20. gr.
5. Kosning aðalstjórnar, varastjórnar og endurskoðenda skv. 6. gr.
6. Kosning nefnda skv. 14. gr., kosning fulltrúa á ársþing L.H. skv. 15. gr. og kosning fulltrúa á aðalfund Rangárbakka s/f skv. 16. gr.
7. Önnur mál er félagið varða. 

10. gr. Auk aðalfunda er stjórn félagsins heimilt að boða til almennra félagsfunda svo oft sem þurfa þykir. Skylt er að halda fund ef 10 félagsmenn óska þess skriflega. Almennan félagsfund eða aðra fundi á vegum félagsins fyrir utan aðalfund má auglýsa á annan hátt en skriflega en með nægum fyrirvara og skal tilgreina fundarefni.

11. gr. Formaður setur fundi og stýrir þeim eða felur kjörnum fundarstjóra  fundarstjórn. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað og 1/10 félagsmanna sækir hann. Sé fundur ekki lögmætur má boða til hans á ný á venjulegan hátt og er hann þá lögmætur án tillits til tölu fundarmanna. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á fundum félagsins nema annað sé tekið fram í lögum þessum. Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg ef þess er óskað.

12. gr. Reikningsár félagsins er almanaksárið.

13. gr. Stjórn félagsins er þá aðeins heimlit að kaupa eða selja fasteignir, byggja hús eða taka ákvarðarnir, sem hafa í för með sér verulegar fjárhagslegar skuldbindingar ef fyrir liggi samþykki aðalfundar eða félagsfundar.


IV. Um nefndir og starfssvið þeirra

14. gr. Stjórn félagsins gerir tillögu til aðalfundar um kosningu starfsnefnda sem vinna að afmörkuðum málum í samráði við stjórn félagsins.

14.1 Beitar- og mannvirkjanefnd: Í beitar- og mannvirkjanefnd skal kjósa 3-5 menn. Skulu þeir halda utan um beit félagsins, beitarformaður heldur utan um fjárhaginn er varðar beit. Einnig hefur nefndin umsjón með viðhaldi á eignum félagsins.

14.2 Ferða- og skemmtinefnd: Í ferða- og skemmtinefnd skal kjósa 3-5 menn. Skulu þeir sjá um að skipuleggja hestaferðir á vegum félagsins og samkomur er tengjast ferðum félagsins.

14.3 Mótanefnd: Í mótanefnd skal kjósa 4-6 menn. Skulu þeir undirbúa og sjá um mót félagsins. Keppnisreglur L.H. eru notaðar þegar um lögleg mót eru að ræða, en þá eru úrslit skráð í gildandi netforrit L.H. Á innanfélagsmótum skulu hestar sem taka þátt í firmakeppni og gæðingakeppni vera í eigu félagsmanna. Heimilt er að ákveða þátttökugjald hverju sinni er mót er haldið, fram skal tekið að firmakeppni er þátttökugjaldslaus keppnisgrein. Úrslit móta skal varðveita.

14.4 Reiðveganefnd: Í reiðveganefnd skal kjósa 3-5 menn. Skulu þeir beita sér fyrir úrbótum í samstarfi við sveitafélög og landeigendur.

14.5 Æskulýðs- og fræðslunefnd: Í æskulýðs- og fræðslunefnd skal kjósa 4-6 menn. Skulu þeir vinna að æskulýðsstarfi innan félagsins.


V. Um aðild að HSK, ÍSÍ og LH

15. gr. Félagið er aðili að HSK, ÍSÍ og LH og því háðum lögum og reglum þeirra. Úrsögn úr HSK getur aðeins aðlfundur ákveðið. Formaður félagsins er sjálfkjörinn fulltrúi félagsins á ársþing LH. Til viðbótar skal kjósa á aðalfundi heimilaðan fjölda fulltrúa í samræmi við lög LH og jafnmarga varamenn. 


VI. Um aðild að Rangárbökkum s/f

16. gr. Félagið er eignaraðili að Rangárbökkum s/f að 1/8 hluta á móti hestamannafélögum á Suðurlandi austan Hellisheiðar. Formaður félagsins er sjálfkjörin fulltrúi á aðalfund Rangárbakka s/f. Til viðbótar skal kjósa á aðalfundi heimilaðan fjölda fulltrúa í samræmi við lög Rangárbakka s/f og jafnmarga varamenn.


VII. Um hesthúsaeigindur

17. gr. Ætlast er til að hesthúsaeigendur í Reykjakoti séu félaga í Ljúf með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. 


VIII. Um verðlaunagripi

18. gr. Reglugerðir um verðlaun og viðurkenningar sem keppt er um á vegum félagsins skulu samðar af stjórn og í samræmi við óskir gefanda verðlaunagripa eftir því sem við verður komið.


IX. Um lagabreytingar og félagsslit

19. gr. Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi þar sem mættir eru minnst 1/10 (einn tíundi) hluti lögmætra félagsmanna og 2/3 (tveir þriðju) hlutar greiddra atkvæða samþykki breytinguna. Mæti of fáir skal boða til fundar á ný og öðlast þá framkomin lagabreyting gildi ef 2/3 (tveir þriðju) hlutar atkvæða samþykkja hana, hversu margir félagsmenn sem mætir eru. Tillögur um lagabreytingar skulu kynntar í fundarboði.

20. gr. Ef til kemur að leysa félagið upp verður það að gerast á lögmætum aðalfundi þar sem mættir eru minnst 3/4 (þrír fjórðu) hlutar lögmætra félagsmanna og verður það þá aðeins gjört að 2/3 (tveir þriðju) hlutar fundarmanna greiði því atkvæði. Að öðrum kosti verður að kalla saman fund á ný og verður félagið leyst upp á löglegan hátt ef 2/3 (tveir þriðju) hlutar fundarmanna greiða því atkvæði án tillits til tölu fundarmanna.

___________________________________________________


 

Reglur beitarnefndar


  Ekki má setja í beit án þess að vera búinn að borga hana fyrirfram
  Ekki má setja hesta í beit án þess að vera í sambandi við aðila úr beitarnefnd
  Hámark 6 hestar á félagsmann (ef fleiri þá hvert tilfelli skoðað)
  Rekstur með hundum er bannaður

 Skráning hesta :
o  Aldur
o  Útlit
o  Eigandi
o  Sími
o  Hvar

 Beit við hesthús:
o  Rand/Rað beita skal stykkin
o  Beitin er ætluð hestum sem eru í notkun
o  Eigendur skulu hugsa um hestana sína helst daglega
o  Ef eigendur brjóta þessar reglur verða þeir beðnir að fjarlægja hestana sína 
    eða þeir fjarlægðir fyrir þá.


Flettingar í dag: 30
Gestir í dag: 9
Flettingar í gær: 24
Gestir í gær: 20
Samtals flettingar: 451696
Samtals gestir: 76008
Tölur uppfærðar: 22.10.2021 07:51:59